Bendroji technine specifikacija

print version
1. Projekto sprendiniu igyvendinimo salygos, kuriu privalu laikytis igyvendinant Projekta:

1.1. Privalomieji statybos darbu dokumentai

Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidima.Statybos darbai turi buti vykdomi pagal:

 • statinio projekta , taip pat pagal rangovo parengta statybos darbu technologijos projekta;
 • istatymu, Vyriausybes nutarimu, teritoriju planavimo dokumentu, normatyviniu statybos techniniu dokumentu, normatyviniu statinio saugos ir paskirties dokumentu reikalavimus;
 • viešojo administravimo subjektu, atliekanciu statybos valstybine priežiura reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimu valstybines priežiuros instituciju nustatytus reikalavimus;
 • statybos imones patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka iregistruotas statybos taisykles;
 • statinio projekto vykdymo priežiuros vadovu (šios priežiuros daliu vadovu) ir statinio technines (bendrosios ir specialiosios) priežiuros vadovu nurodymus.
Statybos darbu eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) turi buti aprašoma statybos darbu žurnale (žr. Reglamento STR 1.08.02:2002 4 prieda). I žurnala taip pat irašomi visu statybos priežiuros dalyviu (žr. X skyriu) atliktu patikrinimu rezultatai ir reikalavimai.
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.11.01:2002

1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriu privalu laikytis statant statini (be jau išvardintu Bendrajame Aiškinamajame Rašte):

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. vasario 26 d. nutarima Nr. 280 „Del Lietuvos Respublikos statybos istatymo igyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819);
 • Lietuvos Respublikos darbuotoju saugos ir sveikatos istatyma (Žin., 2003, Nr. 70-3170);
 • STR 1.07.02:1999 „Žemes darbai“ (Žin., 1999, Nr. 79-2348);
 • STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203);
 • STR 1.11.01:2002 „Statiniu pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 60-2475);
 • STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties ivertinimas ir „CE“ ženklinimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2140);
 • STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rušys“ (Žin., 2002, Nr.119-5372);
 • STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiura“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638);
 • STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos technine priežiura“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638);
 • STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padariniu šalinimas“ (Žin., 2002, Nr. 55 -2201);
 • STR 1.02.06:2006 „Teises eiti statybos technines veiklos pagrindiniu sriciu vadovu pareigas igijimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2007, Nr.8-339);
 • STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizes rangovo teises igijimo tvarkos aprašas. Fiziniu asmenu, juridiniu asmenu, kitu užsienio organizaciju pateiktu dokumentu, išduotu užsienio valstybeje ir patvirtinanciu teise kilmes šalyje užsiimti statybos technines veiklos pagrindinemis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisykles“ (Žin., 2004, Nr. 157-5739);
 • STR 1.03.02:2002 „Statybos produktu atitikties deklaravimas“ (Žin.,2002, Nr. 54-2142);
 • Aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. isakyma Nr. D1-160 „Del reglamentuojamu statybos produktu sarašo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1919);
 • RSN 159 - 93 „Statybos konservavimo taisykles“ (Žin., 1993, Nr.20-98);
 • Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 24 d. isakyma Nr. 184/282 „Del Darbovieciu irengimo statybviet!se nuostatu patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 7-155);
 • Lietuvos Respublikos civilini kodeksa (Žin., 2000, Nr. 74 - 2262);
 • Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingu irenginiu priežiuros istatyma (Žin., 1996, Nr. 46-116; 2000, Nr. 89-2742);
 • Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d.isakyma Nr. 346 „Del saugos ir sveikatos taisykliu statyboje patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-74).
1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. Statybos rangovas ir subrangovas turi buti nustatyta tvarka atestuotos imones.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendruju ir specialiuju statybos darbu vadovams ir specialistams.
Butini šie pagrindiniu vadovu kvalifikacijos atestatai:

 • Statinio projekto vykdymo priežiuros vadovo;
 • Projekto dalies vykdymo priežiuros vadovo;
 • Statinio statybos vadovo;
 • Statinio specialiuju statybos darbu vadovo;
 • Statinio statybos technines priežiuros vadovo;
 • Statinio specialiuju statybos darbu technin!s priežiuros vadovo;
1.5. Kiti reikalavimai statybos metu.

Statybos metu statybos darbu vadovas užtikrinti šiu reikalavimu vykdyma:

 • Saugaus darbo;
 • Gaisrines saugos;
 • Aplinkos apsaugos;
 • Tinkamu darbo higienos salygu statybviet!je ir statomame statinyje užtikrinimo;
 • Treciuju asmenu interesu apsauga statybos metu.
2. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentu parengimui.

 • Atlikti papildomus geologinius tyrinejimus jei jie reikalingi rengiant pamatu konstrukcini darbo projekta. Šiuos papildomus geologinius tyrinejimus atlieka grežtiniu pamatu irengimo konkursa laimejes rangovas.
 • Parengti fasado irengimo konstrukcines dalies projekta.
 • Darbo projekto brežiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir techninems specifikacijoms.
 • Prieš pradedant statybos darbus butina paruošti statybos darbu vykdymo technologijos projekta. Ši projekta parengia konkursa pastato statybai laimejes rangovas.
 • Parengti specifiniu ir nauju konstrukciju, inžineriniu sistemu bei irenginiu naudojimo instrukcijas.
 • Atlikti paklotu inžineriniu tinklu išpildomasias geodezines nuotraukos.
 • Darbo brežiniai ir technines specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi buti pažymeti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos technines priežiuros vadovo ir statybos vadovo.
 • Projekto daliu sprendiniu keitimas, keitimo tvarka ir iforminimas vykdomas STR 1.05.06:2005 nustatyta tvarka.
3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), irenginiams, darbams ir bendroji ju priemimo statybvieteje tvarka:

 • Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), irenginiai privalo atitikti ju atitikties techninese specifikacijose nurodytiems reikalavimams;
 • Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kuriu sudetyje yra asbesto ar kitu draudžiamu cheminiu priedu;
 • Turi buti kaupiami ir saugomi statybos produktu (gaminiu ir medžiagu), irenginiu kokybe irodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);
 • Turi buti vykdoma statybos produktu (gaminiu ir medžiagu) kokybes kontrole: gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvieteje – pasirinktine kontrole;
 • Statybos produktu (gaminiu ir medžiagu) pavyzdžiai derinami su projekto rengejais;
 • Statybos produktu (gaminiu ir medžiagu) gabenimo, saugojimo salygas nustato rangovas;
 • Pasleptu darbu priemimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka;
 • Laikanciuju konstrukciju, inžineriniu sistemu išbandymas vykdomas statybos techniniu reglamentu nustatyta tvarka;
4. Nurodymai statybos sklypo paruošimui:

Projektuojamo pastato statyba bus vykdoma sklypo Kunigiškiu g. 4 teritorijoje. Teritorija turi buti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktura statybos darbams joje vykdyti: laikini buitiniai ir sandeliavimo pastatai, laikini inžineriniai tinklai, laikini privažiavimo keliai, kitos butinos priemones.

5. Statybos darbu organizavimas ir metodai.

Statybos darbu organizavimas ir metodai numatomi statybos darbu vykdymo technologijos projekte. Ši projekta parengia konkursa pastato statybai laimejes rangovas. Kadangi statyba 4 atskiri statiniai, ju statybos eiliškuma laisvai nusistato statybos rangovas, atsižvelgdamas i savo galimybes ir turimas technines priemones ir suderines su Užsakovu.

6. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti.

Statinys pripažistamas tinkamu naudoti pagal STR 1.11.01:2002 nuostatas.

Pagal šio reglamento nuostatas daugiabutis namas pripažistamas tinkamais naudoti tik užbaigus butu ir bendrojo naudojimo patalpu apdaila ir irengus funkcionuojancias bei atitinkancias nustatytus reikalavimus inžinerines sistemas, sutvarkius teritorijos gerbuvi .

Architektas/PV D. Rakauskas

Kv.Atestatas A749